Základná škola Lichardova  24, Žilina

Aktívna účasť:

Mgr. Vladimíra Sochorová  – Teoretické východiská dyskalkúlie

Mgr. Jana Klobušiaková – Odporúčania pre pedagógov a rodičov žiakov s dyskalkúliou

PaedDr. Janka Šúleková – Využitie IKT v matematike – praktické ukážky