Vážení rodičia, klienti, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci, návštevníci našich webstránok,

priamy kontakt klienta a odborného zamestnanca v poradenskom zariadení je v aktuálnom období dobrovoľný a je podmienený zabezpečením urgentnej starostlivosti, resp. odbornej činnosti (nie zabezpečenie bežného režimu) poradenského zariadenia, pričom musia byť nevyhnutne dodržané prísne hygienické štandardy v zmysle nariadenia hlavného hygienika SR.

Za urgentnú starostlivosť poskytnutú klientovi formou osobného kontaktu v poradenskom zariadení sa považuje starostlivosť v takej situácii, ktorej odloženie riešenia alebo riešenie inou, alternatívnou formou, by malo za následok výrazné zhoršenie aktuálneho stavu, a tak bezprostredne negatívny vplyv na jeho psychické zdravie, vývin a vzdelávanie. V mimoriadnej epidemiologickej situácii, vzhľadom k možnému riziku ohrozenia zdravia všetkých zúčastnených, je potrebné osobný kontakt s klientom realizovať len v odôvodnených prípadoch.

Urgentnosť prípadu je potrebné posúdiť ešte pred samotným osobným stretnutím s klientom (anamnéza od rodiča, dostupné doklady, dokumenty, správy z vyšetrení). Kritérium urgentnosti je potrebné posudzovať prioritne vo vzťahu k potrebám klienta, nie vo vzťahu k potrebám iným (škola, úrady ap.). Pri urgentnej starostlivosti v poradni vnímame ako prioritné: 1. potrebu dieťaťa, 2. jeho zdravie, 3. zdravie odborného zamestnanca.

Poprosíme v urgentných prípadoch telefonicky alebo mailom kontaktovať konkrétnych odborných zamestnancov (viď. Kontakty), telefonáty v čase od 7,30 – 12,00 hodiny. Poprosíme o trpezlivosť, počas odbornej činnosti odborní zamestnanci telefóny nedvíhajú. Aktuálne odborní zamestnanci opodstatnené urgentné prípady už iniciatívne oslovili.

Počas urgentných odborných činností zabezpečujeme dodržiavanie prísnych hygienických štandardov v zmysle nariadenia hlavného hygienika SR. Zákonný zástupca alebo plnoletý klient zároveň pred uskutočnením odbornej činnosti vyplní Čestné vyhlásenie v súvislosti s nákazou vírusom SARS-CoV-2 a príznakmi ochorenia COVID-19.

Vyžadujeme prísne dodržiavanie hygienických opatrení aj zo strany zákonných zástupcov a klientov CŠPP. Bližšie podrobné informácie dostanú zákonní zástupcovia a plnoletí klienti pred návštevou CŠPP od odborného zamestnanca, informácie sú zverejnené aj v priestoroch CŠPP.

Pri návšteve CŠPP pracovisko Štúrova ul.1989/41, Liptovský Mikuláš, budova Mestského úradu, prosíme oslovte pri vchode pracovníkov Mestskej polície a požiadajte o prednostné zmeranie telesnej teploty a vpustenie do budovy (pracovníci MP sú informovaní o obnovení činnosti CŠPP).

Prosíme Vás všetkých naďalej o zodpovedné a ohľaduplné správanie sa v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.

Tím zamestnancov CŠPP Jamník