História centra

 

História logopedickej starostlivosti o deti a žiakov s NKS v Žilinskom kraji  je úzko spojená so zriadením Základnej deväťročnej školy pre mládež s chybami reči v Liptovskom Jamníku  1. septembra 1969 a jej prvým riaditeľom Otom Mikeskom.

V  budove, ktorá bola pôvodne určená pre MŠ boli potrebné stavebné úpravy a zariaďovanie,  vyučovanie reálne začalo 14. 2. 1970. Škola bola zriadená ako internátne zariadenie. Prvých 33 žiakov sa vzdelávalo v 4 triedach, boli to žiaci 1. až 7. postupového ročníka.  

Oto Mikeska bol riaditeľom školy do januára 1978, logopedickú terapiu však poskytoval aj po odchode do dôchodku v Liptovskom Hrádku, navštevovali ho rodičia s deťmi z celého Slovenska aj z Čiech. V roku 1969 vydal knihu ,,Práca učiteľa s deťmi so zreteľom na deficitné javy“. Od školského roka 1984 – 85 sa v škole vzdelávali len žiaci 1. stupňa. V školskom roku 1997/1998 bol prvýkrát zriadený aj prípravný ročník.

Do roku 1991 školu viedol Dr. Alojz Maťko a následne do júna 2019 PaedDr. Janka Šúleková. V súčasnosti je riaditeľkou Mgr. Renata Halušková. V školskom roku 1990/1991 bol školský areál rozšírený o novú budovu a zvýšil sa počet tried.

V roku 2004 bola pri škole zriadená Špeciálno-pedagogická poradňa, v  súčasnosti Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ZŠI pre žiakov s NKS v Jamníku.

Žilinský a liptovský región majú  bohatú logopedickú minulosť  a aktuálne aj spoločne prepojenú  súčasnosť.

ZŠI pre žiakov s NKS v Jamníku má od roku 2012 pracovisko CŠPP v Žiline a od šk. r.  2014/2015 svoje pracovisko  ZŠ pre žiakov s NKS  v Žiline  – Mojšovej Lúčke.

CŠPP od 1.1.2017 pôsobí ako Zdrojové centrum špecializované na poradenstvo pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, vrátane špecifických vývinových porúch učenia, pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou

Centrum má štyri pracoviská :

  V   Liptovskom Mikuláši
  V   Žiline
  V   Liptovskom Hrádku, Hradná