24 – 25.10.2014, DYS centrum Liptovský Mikuláš a PROEDUKO

Aktívna účasť:
Mgr. Jana Kšiňanová , PhD. – Stimulácia senzoricko-motorického spracovávania ako inovatívny prístup v terapii ŠNVR

Mgr. Lenka Dziaková  –  Špecifiká diagnostiky inteligenčných schopností u detí a žiakov s NKS

Mgr. Katarína Somorová  –  Vzťah vývinovej dysfázie a špecifických porúch učenia

Mgr. Lucia Paliderová – Vplyv porúch učenia na tvorenie slohových prác žiakov

PaedDr. Janka Šúleková –  Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina – druhé, prepracované a doplnené vydanie