20.09 – 21.09. 2013

Aktívna účasť:

PaedDr. Janka Šúleková – Moderné trendy v diagnostike a terapii vývinových porúch učenia

Mgr. Zuzana Kubíková – Prekurzory narušeného vývinu reči v ranom veku a prediktory vývinových     porúch učenia v predškolskom veku

Mgr. Lucia Paliderová – Stratégie učenia žiakov s vývinovými poruchami učenia

Mgr. Jana Klobušiaková – Úskalia integrácie žiakov s vývinovými poruchami učenia