Pracovníci centra

 

Mgr. Renata Halušková – riaditeľka Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku, špeciálna pedagogička

Jana Klobušiaková

Ukončené vzdelanie:
UK Bratislava, Pedagogická fakulta, Učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy a učiteľstvo špeciálnych škôl: pedagogika sluchovo postihnutých
Univerzita Palackého Olomouc, Program celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogických vied: Speciální pedagogika – logopedie
MPC Banská Bystrica – I. kvalifikačná skúška
MPC Prešov – Riadenie školy a školského zariadenia, funkčné vzdelávanie

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Diagnostika a terapia incipientnej zajakavosti
Logopedická starostlivosť u detí s DMO: diagnostika a terapia
Orofaciálna stimulácia
Impulzívne, nepozorné a hyperaktívne dieťa v materskej a základnej škole
Agresivita a šikanovanie u školskej mládeže
Rozvíjanie sluchových a jazykových schopností detí so sluchovým postihnutím a narušeným vývinom reči
Starostlivosť deti s poruchou sluchu: Auditívno-verbálna terapia u detí od narodenia do šesť rokov
Myofunkčná terapia: Dysfunkcia orofaciálneho svalstva v detskom a dospelom veku
Spolupráca fyzioterapeuta a špeciálneho pedagóga
Analýza fonologických procesov
Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina
Diagnostika pravopisných schopností
Sémanticko-pragmatický syndróm u detí raného a predškolského veku
AAK – vytvorenie slovníka a zostavenie komunikačnej tabuľky
Hlasová výchova, základy zvádnutí hlasového přetížení
Senzomotorická integrácia a stimulácia
The Process Communication Model I, II, III
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia
Terapia orálnej pozície

 

Mgr. Jana Klobušiaková – vedúca CŠPP, špeciálna pedagogička

 
Jana Klobušiaková

Ukončené vzdelanie:

UK Bratislava, Pedagogická fakulta, viacodborové štúdium špeciálnej pedagogiky
UK Bratislava, Pedagogická fakulta, rozširujúce štúdium Špeciálna pedagogika – Poradenstvo
MPC Prešov –  Riadenie školy a školského zriadenia, funkčné vzdelávanie
KU Ružomberok –  Sebariadenie a manažérska etika, rozširujúci modul funkčného vzdelávania
KU Ružomberok – Prvá atestácia
KU Ružomberok – Druhá atestácia

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Logopedická starostlivosť o deti s DMO: diagnostika a terapia
Diagnostika a terapia incipientnej zajakavosti
Orofaciálna stimulácia
Autizmus – prejavy, diagnostika
Základy terapie Pevným objatím
Integratívny korekčný program pre deti s ADHD
Myofunkčné poruchy
Myofunkčná terapia
Spolupráca fyzioterapeuta a špeciálneho pedagóga
Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina
Diagnostika pravopisných schopností
Úskalia vývinového diania detí s klinickými symptómami – obstipácia, enkopréza, enuréza
Arteterapia v praxi
Program KUPOZ
Program KUPREV
Školský program INPP
Metodika Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, dyskalkúlie a správania, Sindelar tréner
The Process Communication Model I, II, III
Podpora rozvoja reči u detí s ťažkým kombinovaným postihnutím
Poruchy učenia v matematike a možnosti ich nápravy
COMDI, diagnostická metóda
Mindfulness – zaobchádzanie so stresom a emóciami pomocou všímavosti
Hry pre deti úzkostné, hyperkinetické a deti s poruchami správania
Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa
Správna hračka – vzdelávacia pomôcka
Multidisciplinárny prístup v diagnostike a liečbe vývinových porúch reči, učenia a správania
Terapeutická práca s deťmi ako súčasť výchovného procesu
Agresia a agresivita
Rané poradenstvo ako prevencia školskej úspešnosti
Expresívne terapie vo vedách o človeku
Metóda dobrého štartu
Kognitívne behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi
DISMAS – Diagnostika štruktúry matematických schopnosti
Terapia orálnej pozície
Model multidisciplinárnej starostlivosti
Mentoring a koučing v školskom prostredí
Prístupnosť akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami
Lektorka akreditovaného kontinuálneho vzdelávacieho programu
Konferencia Deň logopédie, aktívna účasť s príspevkami: Z histórie logopédie a starostlivosti o deti
a žiakov s NKS, Úvod do problematiky naratív, Dyspraxia – vývinová koordinačná porucha

Mgr. Sláva Šupejová – psychologička

 
Sláva Pučalíková

Ukončené vzdelanie:
Univerzita Komenského v Bratislave, odbor psychológia, magisterské štúdium
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia, bakalárske štúdium
Katolícka Univerzita v Ružomberku, I.atestácia

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Terapia hrou
Práca s terapeutickými kartami
Terapia v piesku
Rodinná doska
Intuitívne rodičovstvo, jeho poruchy, možnosti prevencie a intervencie
Relaxačno-symbolická terapia pre deti
Relaxačno-symbolická terapia pre dospelých
Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení
Test stromu
Kognitívne behaviorálne prístupy v poradenskej praxi a ich využitie u detí a adolescentov s vývinovými  poruchami učenia a reči a s poruchami správania
Vyšetrenie psychomotorického vývinu detí do 3 rokov
Tréning fonematického uvedomovania podľa  Eľkonina
PCM – Procesc Communication Model 1, 2
Kognitívne-behaviorálne intervencie pri práci s úzkostnými deťmi
Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie
Výchova a učenie pomocou metódy Nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov
WJ-IE II. – diagnostická metóda
Program KUPOZ
Frekventanatka výcviku v hlbinnej/psychodynamickej psychoterapii (prebieha)

Lektorka akreditovaného kontinuálneho vzdelávacieho programu Predškolské kurikulum zamerané na rozvoj jazykových schopností detí

Mgr. Marika Kováčová – logopedička

Marika Hliníková
Ukončené vzdelanie:
UK Bratislava, Pedagogická fakulta, odbor logopédia

Absolvované vzdelávania a  kurzy:
Podpora rozvoja reči u detí s ťažkým kombinovaným postihnutím
Učenie taktov a intraverbálov u raného študenta
Nenásilná komunikácia (I., II.)
Neverbálna komunikácia
Mindfulness – zvládanie stresu pomocou všímavosti
Úskalia vývinového diania detí s klinickými symptómami – obstipácia, enkopréza, enuréza
Efektívny pomáhajúci rozhovor, Práca s emóciami v poradenskom procese, Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore
Hodnotenie jazykových schopností detí v ranom veku podľa Laheyovej metódy
MINI KIDS – terapeutický program pre deti so zajakavosťou v ranom veku
Terapia orálnej pozície
Stratégie učenia – aplikácia teórie v školskej praxi

Spoluautorka akreditovaného kontinuálneho vzdelávacieho programu Predškolské kurikulum zamerané na rozvoj jazykových schopností detí
Lektorka akreditovaného kontinuálneho vzdelávacieho programu Predškolské kurikulum zamerané na rozvoj jazykových schopností detí
Aktívna účasť na odbornej konferencii Deň logopédie 2019 (príspevok: Ľudský hlas, najdokonalejší pracovný nástroj – ako sa oň staráme)
Aktívna účasť na odbornej konferencii Deň logopédie 2018 (príspevok: Odporúčania pre prácu so žiakom so ŠNVR)
Aktívna účasť na odbornej konferencii Deň logopédie 2017 (príspevok: Od slova k textu)
Prednáška pre rodičov na MŠ Limbová – jazyková pripravenosť dieťaťa na školu

PhDr. Lýdia Olejníková – psychologička

Lýdia Olejníková
Ukončené vzdelanie:
Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, odbor psychológia

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Poruchy vzťahovej väzby
Možnosti a obmedzenia psychoterapie hrou v súčasnosti
Práca s Rodinnou doskou
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
Psychoterapia 5-ročného dieťaťa
Sandplay, Sandtray
Videotréning komunikácie
Baum test
Akreditované inovačné vzdelávanie pre administrátorov testu Woodcock-Johnson International Editions
Kognitívne behaviorálne prístupy v poradenskej praxi a ich využitie u detí a adolescentov s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania
Process Communication Model
Výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii
Mindfulness
Práca s emóciami
Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie
Správna cesta – workshop pre školských psychológov
Výcvik v detskej relaxačno-symbolickej psychoterapii

Mgr. Barbora Burgárová- logopedička

Barbora Valečíková
Ukončené vzdelanie:
UK Bratislava, Pedagogická fakulta, odbor logopédia

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina- predgrafémová a grafémová etapa
Podpora rozvoja reči u detí s ťažkým kombinovaným postihnutím
Intervencia pri zajakavosti
Úskalia vývinového diania detí s klinickými symptómami – obstipácia, enkopréza, enuréza
Procces Communication Model
Hodnotenie jazykových schopností u detí v ranom veku podľa Laheyovej metódy
AAK Vytvorenie slovníka a zostavenie komunikačnej tabuľky
Účasť na XVI. Medzinárodnej konferencii SAL
Senzomotorická integrácia a stimulácia, Kurz IV.,V.
MiniKids – Terapeutický program pre deti so zajakavosťou v ranom veku
Terapia orálnej pozície
Stratégie učenia – aplikácia teórie v školskej praxi

PhD štúdium – externá forma

Spoluautorka akreditovaného kontinuálneho vzdelávacieho programu Predškolské kurikulum zamerané na rozvoj jazykových schopností detí
Lektorka akreditovaného kontinuálneho vzdelávacieho programu Predškolské kurikulum zamerané na rozvoj jazykových schopností detí
Konferencia ku dňu logopédie – Prezentácia Metódy na rozvoj naratívnych schopností – aktívna účasť
Metodické vzdelávanie v Jamníku – Metódy na rozvoj naratívnych schopností – aktívna účasť

Mgr. Ľubica Vyhnalová  – logopedička

Ukončené vzdelanie:
UK Bratislava, Pedagogická fakulta, odbor – učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (štátna záverečná skúška z logopédie, psychopédie a tyflopédie)
MPC Banská Bystrica – I. kvalifikačná skúška
KU Ružomberok –  I a II. atestácia

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Terapeutická práca s deťmi ako súčasť výchovného procesu
Základy terapie Pevným objatím
Autizmus – prejavy, diagnostika
Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách
Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike
Logopedická intervencia a terapia v špeciálno-pedagogickej praxi
Stimulácia a korekcia porúch motoriky v špeciálno-pedagogickej praxi
Integrácia – podmienky, východiská, základné procesy
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu
Multidisciplinárny prístup v diagnostike a liečbe vývinových porúch učenia a správania
Rozvíjanie kompetencií odborného zamestnanca v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny
Možnosti vizualizácie a jej implementácie do procesu učenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiPoruchy učenia v matematike a možnosti ich nápravy
KUPOZ
KUPREV
MUDr. Kučera – Senzorická integrácia
Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina- predgrafémová a grafémová etapa
Terapia orálnej pozície
Stratégie učenia – aplikácia teórie v školskej praxi

Aktívna účasť: Prednáška Možnosti reedukácie vyučovacích ťažkostí u detí s NKS a ŠPU
Aktívna účasť: Vývin reči (rodičia a učiteľky MŠ)

PaedDr. Dagmar Švolíková – logopedička

Ukončené vzdelanie:
UK Bratislava, Pedagogická fakulta, odbor – učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu
osobitnú starostlivosť (štátna záverečná skúška z logopédie, psychopédie a surdopédie)
UK Bratislava, Pedagogická fakulta – Rigorózna skúška
KU Ružomberok – Druhá atestácia

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Moderné prístupy v diagnostike a terapii špecifických porúch učenia
Základy terapie Pevným objatím
Minimálne signály pri práci s klientom
Autizmus – prejavy, diagnostika
Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch, funkčná gramotnosť pedagogických
zamestnancov v informačných technológiách
Diagnostika a metodika odstraňovania DOV (dielčieho oslabenia výkonov)
Diagnostika ortografie
Odborní zamestnanci a edukácia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením
Logopedická intervencia a terapia v špeciálno-pedagogickej praxi
Integrácia – podmienky, východiská, základné procesy
Metóda dobrého štatu
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu
Multidisciplinárny prístup v diagnostike a liečbe vývinových porúch učenia a správania
Možnosti vizualizácie a jej implementácie do procesu učenia žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
AAK – vytvorenie slovníka a zostavenie komunikačnej tabuľky
Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina, 1.a 2. časť predgrafemická a grafemická etapa
MINI KIDS – terapeutický program pre deti so zajakavosťou v ranom veku
MUDr. Kučera – Senzomotorická intergrácia
Raná starostlivosť o deti so sluchovým postihnutím

Mgr. Vladimíra Blahová – logopedička

 
Marika Furstová

Ukončené vzdelanie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor logopédia

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina- predgrafémová a grafémová etapa
Spolučítanka
Porucha vzťahovej väzby
AAK u detí
Metóda dobrého štartu
Intervencia pri zajakavosti
Narušenie zvukovej roviny reči
Raná intervencia
Dysfágia u detí
Hlasová výchova, základy zvládnutí hlasového přetížení
Podpora rozvoja reči detí s ťažkým kombinovaným postihnutím
Senzomotorická integrácia a stimulácia
Spoluautorka prednášok akreditovaného kontinuálneho vzdelávacieho programu
Predškolské kurikulum zamerané na rozvoj jazykových schopností detí
Prednášky (aktívna účasť): Bilingvizmus u detí (konferencia ku dňu logopédie),
Hodnotenie jazykových rovín u detí predškolského veku (pedagogický zamestnanci MŠ)

Bc. Marika Fürstová – sociálno-administratívna pracovníčka

Marika Furstová

Ukončené vzdelanie:
Žilinská univerzita, Fakulta humanitných vied, odbor sociálna pedagogika

Absolvované vzdelávania a kurzy:
Účastníčka projektu Šikanovanie a rovesnícke násilie
Ochrana detí pred násilím