Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník a  Elokované pracovisko, Rybné námestie 1, Žilina, ako súčasť ZŠI pre žiakov s NKS, Jamník

ZŠI pre žiakov s NKS Jamník a Elokované pracovisko, Rybné námestie 1, Žilina, ako súčasť ZŠI pre žiakov s NKS, Jamník navštevujú žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo vývinovými poruchami učenia, ktoré vyžadujú špeciálno-pedagogické vedenie, pričom ich intelekt sa pohybuje v norme (intelekt dieťaťa nemôže byť v pásme mentálneho postihnutia).

Žiaci môžu byť zaradení už do prípravného ročníka, ktorý je prvým rokom povinnej školskej dochádzky. Do prípravného ročníka môže byť zaradené iba dieťa, ktoré už dovŕšilo 6 rokov.

Vyučovanie prebieha podľa učebných osnov ZŠ bežného typu s rozšírením o každodennú individuálnu aj skupinovú logopedickú intervenciu. Špeciálno-pedagogické pôsobenie počas vyučovania zabezpečujú kvalifikovaní učitelia – logopédi. Pedagogickí pracovníci využívajú vo svojej práci stále nové poznatky, priebežne sa vzdelávajú a spolupracujú s inými školami nášho typu, odborníkmi z oblasti logopédie a príbuzných vied.

Prípravný ročník má najväčší význam pre odstraňovanie NKS a eliminovanie možných zlyhaní v školskom prostredí. Zameriava sa na význam ranej intervencie, teda primeranej včasnej pomoci deťom, ktoré majú problémy rýchlo a ľahko si osvojiť materinský jazyk. Napredovanie a rečový vývin detí s identifikovaným rizikom je potrebný intenzívne a pravidelne stimulovať logopédom. Aj z hľadiska rozvoja osobnosti dieťaťa má rozvoj komunikačných schopností veľký význam. V predškolskom období si dieťa osvojuje reč, utvárajú sa základy jazykovej správnosti a kultúry reči. V tomto období sú na to najpriaznivejšie predpoklady. Novšie výskumy ukázali, že kľúčová úloha v čítaní, osvojovaní pravopisu a písomnom vyjadrovaní patrí schopnostiam a procesom práve jazykovej povahy.

 

ZŠ Mojšova Lúčka

ZŠI Jamník