Základná škola Lichardova  24, Žilina

Aktívna účasť:

PaedDr. Janka Šúleková – Vývinová dysfázia

Mgr. Lucia Paliderová – Školská integrácia žiakov s VPU