Aktívna účasť: Mgr. Ondrej Maťko

Workshop sa uskutočnil 26.04.2017 v priestoroch ZŠ Lichardova, Žilina. Obsahom workshopu boli základné informácie o šikanovaní, obraz šikanovaného žiaka, možnosti riešenia šikanovania v škole, pomoc žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, dobrá klíma v triede – pravidlá, tolerancia a úcta k druhým, vymedzenie a riešenie problémov, či konfliktov  – zlepšovanie atmosféry a spolupráce spolužiakov, spolupráca s rodičmi a učiteľmi, otvorená komunikácia o problémoch šikanovaných detí.